Oznámenie č. 537/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva

Čiastka 218/2005
Platnosť od 03.12.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2005 na základe čl. 14 ods. 1.

537

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. augusta 2005 bola v Bratislave podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva.

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.