Oznámenie č. 536/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Čiastka 217/2005
Platnosť od 03.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

536

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 21. novembra 2005 č. 2482/M-2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Výnos ustanovuje rozsah a podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 7/2005.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.