Oznámenie č. 535/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Čiastka 217/2005
Platnosť od 03.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 178/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 2007.

535

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 16. novembra 2005 č. 5/2005 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

Výnosom sa poskytujú dotácie obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2005 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.