Zákon č. 534/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 274/2006 Z. z.(nepriamo), 479/2009 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 217/2005
Platnosť od 03.12.2005
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem článku I bodov desiateho až dvanásteho, pätnásteho, sedemnásteho, devätnásteho, dvadsiateho druhého, dvadsiateho tretieho, tridsiateho tretieho, tridsiateho siedmeho, štyridsiateho prvého, štyridsiateho piateho až päťdesiateho, päťdesiateho druhého, päťdesiateho t...