Zákon č. 532/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 137/2010 Z. z.(nepriamo), 39/2013 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 217/2005
Platnosť od 03.12.2005
Účinnosť od 01.01.2016