Oznámenie č. 530/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973

Čiastka 215/2005
Platnosť od 30.11.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2005.

530

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 31. augusta 2005 a Veľvyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave z 18. decembra 2001 bola uzavretá Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973 (vyhláška č. 95/1975 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1714 z 23. júna 2005 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 25. augusta 2005.

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2005.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.