Oznámenie č. 53/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský liekopis, prvé vydanie

Čiastka 26/2005
Platnosť od 18.02.2005 do30.11.2011
Účinnosť do 30.11.2011
Zrušený 362/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

53

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 488/2001 Z. z.

výnos z 31. januára 2005 č. 22783-1/2004-SL, ktorým sa vydáva Slovenský liekopis, prvé vydanie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Výnosom sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1987 Zb. o záväznosti Československého liekopisu v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 181/1991 Zb.

Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Výnos je vydaný aj ako samostatná publikácia.