Oznámenie č. 522/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 212/2005
Platnosť od 28.11.2005
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

522

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. novembra 2005 č. 02/R/2005, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003 (oznámenie č. 566/2003 Z. z.), ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa rušia maximálne ceny železničnej dopravnej cesty a vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.