Zákon č. 520/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 7/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 212/2005
Platnosť od 28.11.2005
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006

520

ZÁKON

z 28. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa za slová „a hodnota jeho“ vkladá slovo „splatných“.

2. V § 208 prvom bode sa druhé slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „zákona č. 646/2004 Z. z.“ sa vkladajú slová „a zákona č. 520/2005 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.