Oznámenie č. 513/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov z účtu poistenca poskytovaných zdravotnou poisťovňou príslušnej zdravotnej poisťovni na vyžiadanie

Čiastka 209/2005
Platnosť od 24.11.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

513

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

výnos z 26. októbra 2005 č. 22161/2005-SL, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov z účtu poistenca poskytovaných zdravotnou poisťovňou príslušnej zdravotnej poisťovni na vyžiadanie.

Tento výnos vymedzuje obsah údajov z účtu poistenca, ktorý predkladá zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala zdravotné poistenie poistenca, jeho príslušnej poisťovni v prípade, že tá o to požiada.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 55/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.