Oznámenie č. 512/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 209/2005
Platnosť od 24.11.2005
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 173/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 573/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. decembra 2007.

512

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na účely realizácie projektov tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva, zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít celoslovenského významu, kultúrnej tvorivosti a voľnočasových kultúrnych aktivít, vzdelávacích programov v kultúre, rozvoja kultúry národnostných menšín, kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 29. apríla 2004 č. MK-480/2004-1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 277/2004 Z. z.).

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.

Výnos sa uverejní vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 9 – 10/2005.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.