Vyhláška č. 511/2005 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave

Čiastka 209/2005
Platnosť od 24.11.2005 do31.12.2008
Účinnosť od 01.12.2005 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

511

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 31. októbra 2005

o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 350. výročia korunovácie kráľa Leopolda I. v Bratislave sa vydávajú do obehu pamätné zlaté mince v nominálnej hodnote 5 000 Sk (ďalej len „päťtisíckorunák“).

(2) Päťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jeho hmotnosť je 9,5 g, priemer 26 mm a hrúbka 1,35 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,02 g a v obsahu zlata 10/1000.

§ 2

(1) Na líci päťtisíckorunáka v ľavej časti mincového poľa je vyobrazený herold s uhorským znakom, sediaci na koni (ďalej len „herold“). Za heroldom je vyobrazená veduta Bratislavy s Bratislavským hradom a korunovačným Dómom svätého Martina. Pri hornom okraji päťtisíckorunáka je v opise zľava doprava umiestnený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a medzi Bratislavským hradom a Dómom svätého Martina je letopočet razby „2005“. Vpravo od herolda je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5 000 Sk“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany päťtisíckorunáka sochára Karola Lička „KL“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pri ľavom spodnom okraji päťtisíckorunáka pod vyobrazením herolda.

(2) Na rube päťtisíckorunáka je vyobrazený portrét kráľa Leopolda I. s uhorskou kráľovskou korunou v popredí. V hornej časti je v opise zľava doprava nápis „KORUNOVÁCIA LEOPOLDA I.“ a v spodnej časti je v opise súčasný názov korunovačného mesta uhorských kráľov „BRATISLAVA“ a letopočet korunovácie „1655“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora rubovej strany päťtisíckorunáka akademického sochára Michala Gavulu „MG“ sú pod uhorskou kráľovskou korunou.

(3) Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.


Ivan Šramko v. r.


Obrázok 01