Oznámenie č. 509/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a iným druhom trestnej činnosti

Čiastka 208/2005
Platnosť od 23.11.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 24. novembra 2005 na základe článku 14 ods. 1.

509

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a iným druhom trestnej činnosti.

Dohoda nadobudne platnosť 24. novembra 2005 na základe článku 14 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami sa skončí platnosť Dohody o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom vnútra Cyperskej republiky (Praha 7. decembra 1992).

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.