Nariadenie vlády č. 508/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Čiastka 208/2005
Platnosť od 23.11.2005 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2006
Zrušený 650/2006 Z. z.

OBSAH

508

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 9. novembra 2005,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 a 2 sa číslo „50“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 2,5 %,“.

2. V § 2 ods. 3 a 5 sa číslo „40“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 2 %,“.

3. V § 2 ods. 4 sa číslo „80“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 3,6 %,“.

4. V § 2 ods. 7 sa číslo „20“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 1 %,“.

5. V § 2 ods. 8 sa číslo „60“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 2,7 %,“.

6. V § 2 ods. 11 sa slová „a ročnú úrokovú sadzbu tak, aby tieto parametre zodpovedali“ nahrádzajú slovami „tak, aby tento parameter zodpovedal“ a slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.