Vyhláška č. 507/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 207/2005
Platnosť od 16.11.2005
Účinnosť od 01.12.2005