Nariadenie vlády č. 505/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev

Čiastka 206/2005
Platnosť od 15.11.2005
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

s výnimkou § 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006