Oznámenie č. 502/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania

Čiastka 204/2005
Platnosť od 11.11.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 496/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 686/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2007. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámení...

502

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 3. novembra 2005 č. 6044-1/2005 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Výnos upravuje rozsah a ďalšie podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.