Vyhláška č. 500/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 204/2005
Platnosť od 11.11.2005
Účinnosť od 15.11.2005 do31.07.2018
Zrušený 228/2018 Z. z.

500

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 26. októbra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„V elektronickej forme zoznamu sa zverejní aj znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu.“.

2. V § 1 ods. 8 sa slovo „vykoná“ nahrádza slovami „môže vykonať“.

3. V § 1 sa vypúšťa odsek 11.

4. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „ekonomika a podnikanie“ nahrádzajú slovami „ekonómia a manažment“.

5. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová „adresu zamestnávateľa,“.

6. V § 5 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

7. V § 5 odseky 7 a 8 znejú:

(7) Odbornú skúšku vykoná žiadateľ pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len “minister„). Členom skúšobnej komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom komisie a ďalším členom komisie je spravidla znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. Ak členom skúšobnej komisie nie je žiadny znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška, predsedom a členom skúšobnej komisie môže byť aj iná osoba, ktorá s vymenovaním súhlasí a ktorá svojím vzdelaním a praxou garantuje kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v danom odbore alebo odvetví.

(8) Členom skúšobnej komisie pre odbornú skúšku z odborov uvedených v prílohe č. 1 je spravidla osoba zapísaná v zozname členov skúšobnej komisie. Zoznam členov skúšobnej komisie zostavený ministerstvom na základe súhlasu navrhovaného člena obsahuje dostatočný počet osôb na účely zostavovania skúšobných komisií pre každý odbor a každé odvetvie podľa prílohy č. 1. Do zoznamu členov skúšobnej komisie sa môžu zapísať okrem znalcov, tlmočníkov a prekladateľov aj iné osoby, ktoré svojím vzdelaním a praxou garantujú kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v danom odbore alebo odvetví.“.

8. V § 5 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 13.

9. V § 5 odsek 13 znie:

(13) V odbore zdravotníctvo a farmácia a v odbore psychológia odbornú skúšku nahrádza špecializačná skúška na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a minimálne sedemročná prax v požadovanom odvetví v súlade s § 5 a § 33 ods. 1 písm. b) zákona.“.

10. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a zo znaleckého posudku. Znaleckým posudkom sa preukazuje najmä aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov znaleckej činnosti v danom odbore a odvetví a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.“.

11. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

㤠7

Odborná skúška tlmočníka

(1) Odborná skúška tlmočníka sa skladá z piatich častí.

(2) V prvej časti žiadateľ dialógom s členmi skúšobnej komisie preukazuje schopnosť odbornej komunikácie v prvom jazyku a v druhej časti schopnosť odbornej komunikácie v druhom jazyku.

(3) V tretej časti žiadateľ preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a v štvrtej časti preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka.

(4) Piata písomná časť sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti.

(5) Za každú časť podľa odseku 2 možno získať tri body, za každú časť podľa odseku 3 možno získať osem bodov a za časť podľa odseku 4 možno získať desať bodov. Uchádzač úspešne vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne dva body za každú časť podľa odseku 2, minimálne šesť bodov za každú časť podľa odseku 3 a minimálne sedem bodov za časť podľa odseku 4.

(6) Odborná skúška pre tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich, tlmočníka pre hluchoslepé osoby a artikulačného tlmočníka sa skladá len z častí uvedených v odseku 3 a 4. Uchádzač úspešne vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne 19 bodov. Odborná skúška artikulačného tlmočníka pozostáva z preukázania schopnosti sprostredkovať komunikáciu so zdravotne postihnutou osobou pomocou zvýraznenej artikulácie hovoreného slovenského jazyka a ďalších pomocných prostriedkov.

§ 8

Odborná skúška prekladateľa

(1) Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.

(2) Písomná časť sa delí na

a) preklad z prvého jazyka do druhého jazyka,

b) preklad z druhého jazyka do prvého jazyka a

c) test pozostávajúci z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti.

(3) V ústnej časti žiadateľ odôvodňuje použitý spôsob postupu pri preklade.

(4) Za každý preklad podľa odseku 2 písm. a) a b) možno získať desať bodov. Za test podľa odseku 2 písm. c) možno získať desať bodov. Uchádzač vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne osem bodov za každý preklad a minimálne sedem bodov za test z teórie.“.

12. V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

13. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2005

Žiadatelia, ktorí podali písomnú prihlášku na odbornú skúšku ministerstvu pred 15. novembrom 2005, vykonajú odbornú skúšku podľa ustanovení tejto vyhlášky.“.

14. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1

k vyhláške č. 490/2004 Z. z.

ZOZNAM ODBOROV, V KTORÝCH JE POTREBNÉ ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE

1. Doprava cestná

2. Ekonómia a manažment

3. Elektronické komunikácie

4. Elektrotechnika

5. Lesníctvo

6. Poľnohospodárstvo

7. Stavebníctvo

8. Strojárstvo “.

15. V prílohe č. 4 časť V. znie:

„V. Znalecká doložka

Znalecká doložka fyzickej osoby

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ...... a odvetvie .........., evidenčné číslo znalca ............

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom ....... znaleckého denníka č. .......

Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. .......

Podpis znalca

Znalecká doložka právnickej osoby

Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou organizáciou/znaleckým ústavom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ...... a odvetvie ........, evidenčné číslo znaleckej organizácie/znaleckého ústavu ..............

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom ....... znaleckého denníka č. ......

Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujeme podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. ......

Podpis štatutárneho orgánu Podpis osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti v danom odbore“.

16. V prílohe č. 5 nadpis znie: „OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU PRE ODBOR STAVEBNÍCTVO, ODVETVIE ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ“.

17. Za prílohu č. 5 sa dopĺňa príloha č. 6, ktorá znie:

„Príloha č. 6

k vyhláške č. 490/2004 Z. z.

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA

Vzor 06


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.


Daniel Lipšic v. r.