Oznámenie č. 497/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 202/2005
Platnosť od 10.11.2005

497

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. júla 1993 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o platnosti dvojstranných medzinárodných dohôd medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou uzavretých medzi Československom (Československou republikou, Československou socialistickou republikou, Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou) a Poľskom (Poľskou republikou, Poľskou ľudovou republikou) v rokoch 1918 – 1992.

Podpisom protokolu bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa 6. júna 1994 skončila platnosť týchto zmluvných dokumentov:

1. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky, vládou Poľskej ľudovej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

(Wroclaw 1. júla 1989)

2. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vytvorení československo-poľského výboru o hospodárskej spolupráci

(Praha 7. mája 1957)

3. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva (vyhláška č. 26/1959 Zb.)

4. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej republiky o hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci

(Varšava 10. septembra 1960)

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o rozšírení spolupráce pri výstavbe baní na ťažbu medi a závodov na výrobu medi v Poľskej ľudovej republike a o zabezpečení dodávok medi, polotovarov a výrobkov z medi pre Československú socialistickú republiku

(Praha 28. decembra 1967)

6. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o rámcových zásadách spolupráce pri vývoze tovaru vyrábaného vo vzájomnej spolupráci

(Praha 29. januára 1965)

7. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl

(Praha 26. apríla 1967)

8. Dohoda medzi ministrom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a ministrom zahraničného obchodu Poľskej ľudovej republiky vo veci colných úľav pre osoby trvale žijúce na území jedného štátu a pracujúce na území druhého štátu a Protokol

(Praha 18. septembra 1969)

9. Dohovor o ďalšom rozvoji spolupráce na úseku vysokých škôl k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Poľskej ľudovej republiky z 22. januára 1966

(Varšava 13. apríla 1973)

10. Dohovor o ďalšom rozvoji spolupráce na úseku základných a stredných škôl k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Poľskej ľudovej republiky z 22. januára 1966

(Varšava 13. apríla 1973)

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o technicko-ekonomických podmienkach tranzitu elektrickej energie dodávanej zo Zväzu sovietskych socialistických republík do Československej socialistickej republiky prostredníctvom elektroenergetického systému Poľskej ľudovej republiky

(Katovice 2. decembra 1984)

12. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri zavádzaní výroby žiarovkových baniek v Poľskej ľudovej republike, o dlhodobých dodávkach týchto výrobkov do Československej socialistickej republiky a o poskytnutí úveru vláde Poľskej ľudovej republiky vládou Československej socialistickej republiky (čiastka č. 23/1983 Zb.)

13. Dohoda medzi Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom vedy a vysokého školstva Poľskej ľudovej republiky o odbornej praxi študentov poľnohospodárskych akadémií Poľskej ľudovej republiky, ktorá bude organizovaná v poľnohospodárskych a potravinárskych organizáciách Československej socialistickej republiky

(Praha 25. februára 1985)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti technického rozvoja, výroby a vývozu radu ťažkých traktorov (čiastka č. 6/1987 Zb.)

15. Dohoda medzi Štátnym výborom pre vedecko-technický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky a Poľským výborom pre normalizáciu, miery a akosť o vzájomnom uznávaní výsledkov štátneho výskumu a legalizácii meracích prístrojov

(Moskva 21. decembra 1987)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.