Vyhláška č. 495/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti, previerky psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti na posúdenie spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby

Čiastka 201/2005
Platnosť od 09.11.2005
Účinnosť od 09.11.2005 do31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.

495

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 31. októbra 2005,

ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti, previerky psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti na posúdenie spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 5 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Podmienkou zdravotnej spôsobilosti občana, ktorý požiada o prijatie do štátnej služby (ďalej len „občan“), je označenie zdravotnej spôsobilosti písmenom „A“1) v lekárskom posudku vydanom lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách Slovenskej republiky alebo pre organizačnú zložku Vojenského spravodajstva.2)

(2) Zdravotná spôsobilosť občana sa posudzuje podľa zoznamu chorôb a chýb3) a podľa kritérií zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách.4) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti sa vychádza z povahy činností, ktoré má občan ako profesionálny vojak vykonávať.

§ 2

(1) Previerka psychickej spôsobilosti sa vykonáva psychodiagnostickým vyšetrením na pracovisku ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo organizačnej zložky Vojenského spravodajstva pre jej potreby.

(2) Psychodiagnostické vyšetrenie občana pozostáva z posúdenia

a) intelektových a kognitívnych schopností,

b) osobnostných vlastností, charakteru a sebakoncepcie,

c) interpersonálnych vlastností.

(3) Psychickú spôsobilosť občana hodnotí psychológ v závere psychodiagnostického vyšetrenia výrokom

a) „je spôsobilý“,

b) „je spôsobilý okrem riadiacich funkcií“,

c) „je spôsobilý okrem určeného okruhu činností vo vojenskej odbornosti“ alebo

d) „nie je spôsobilý“.

(4) Okruh činností vo vojenskej odbornosti, na ktoré občan nie je psychicky spôsobilý, sa uvedie v závere psychodiagnostického vyšetrenia.

(5) Previerku psychickej spôsobilosti občana možno zopakovať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa posledného psychodiagnostického vyšetrenia.

(6) Obsahové zameranie psychodiagnostického vyšetrenia je uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

(1) Previerka fyzickej zdatnosti občana sa vykonáva preskúšaním pohybovej výkonnosti.

(2) Pohybová výkonnosť občana sa preskúšava v troch disciplínach, pričom dve disciplíny si občan môže zvoliť.

(3) Povinná disciplína, voliteľné disciplíny a normy pohybovej výkonnosti podľa veku občana sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Fyzickú zdatnosť občana výberová komisia5) hodnotí výrokom

a) „je zdatný“ alebo

b) „nie je zdatný“.

(5) Občan, ktorý nedosiahol normu pohybovej výkonnosti v niektorej z disciplín, sa hodnotí podľa odseku 4 písm. b).

(6) Previerku fyzickej zdatnosti občana možno pri hodnotení podľa odseku 4 písm. b) zopakovať najskôr po uplynutí troch týždňov odo dňa poslednej previerky.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Juraj Liška v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 495/2005 Z. z.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA

1. Posúdenie intelektových a kognitívnych schopností občana sa zameriava na intelektovú kapacitu, psychomotorické tempo, pozornosť, myslenie alebo na vyjadrovacie schopnosti.

2. Posúdenie osobnostných vlastností, charakteru a sebakoncepcie občana sa zameriava na adaptabilitu, vôľu, motiváciu, odolnosť proti záťaži, stabilitu osobnosti, na zodpovednosť, samostatnosť, osobnostnú zrelosť, vhodnosť pre nasadenie do operácií alebo rizikovosť v sociálno-patologickom správaní.

3. Posúdenie interpersonálnych vlastností občana sa zameriava na sociálnu orientáciu, schopnosť sociálneho kontaktu, schopnosť spolupracovať a viesť ľudí alebo na schopnosť tímovej práce.

Príloha č. 2

k vyhláške č. 495/2005 Z. z.

POVINNÁ DISCIPLÍNA, VOLITEĽNÉ DISCIPLÍNY A NORMY POHYBOVEJ VÝKONNOSTI

1. Povinná disciplína je beh na 12 minút.

2. Voliteľné disciplíny sú

a) ľah – sed alebo kľuky,

b) člnkový beh 10 x 10 metrov alebo skok do diaľky s odrazom z miesta znožmo.

3. Normy pohybovej výkonnosti podľa veku občana pre príslušné disciplíny sú:

Disciplína*) Kategória Norma
pohybovej
výkonnosti
beh na 12 minút občan do 25 rokov veku 2 240 metrov
občan od 25 do 30 rokov veku 2 140 metrov
občan nad 30 rokov veku 2 040 metrov
ľah - sed občan do 25 rokov veku 38 opakovaní za minútu
občan od 25 do 30 rokov veku 35 opakovaní za minútu
občan nad 30 rokov veku 32 opakovaní za minútu
kľuky občan do 25 rokov veku 24 kľukov za 30 sekúnd
občan od 25 do 30 rokov veku 21 kľukov za 30 sekúnd
občan nad 30 rokov veku 19 kľukov za 30 sekúnd
člnkový beh
10 x 10 m
občan do 25 rokov veku 28,5 sekundy
občan od 25 do 30 rokov veku 29,1 sekundy
občan nad 30 rokov veku 29,5 sekundy
skok do diaľky
s odrazom z miesta
znožmo
občan do 25 rokov veku 161 centimetrov
občan od 25 do 30 rokov veku 155 centimetrov
občan nad 30 rokov veku 149 centimetrov

*) Pred preskúšaním pohybovej výkonnosti sa jednotlivé disciplíny názorne predvedú alebo vysvetlia.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a príloha č. 1 k výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 27. októbra 2005 č. SELP/K-32/5-173 o podmienkach posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá (oznámenie č. 485/2005 Z. z.).

2) § 7a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.

3) Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 27. októbra 2005 č. SELP/K-32/5-173 (oznámenie č. 485/2005 Z. z.).

4) Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 27. októbra 2005 č. SELP/K-32/5-173 (oznámenie č. 485/2005 Z. z.).

5) § 16 ods. 1 a 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.