Vyhláška č. 494/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 498/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Čiastka 201/2005
Platnosť od 09.11.2005 do14.06.2006
Účinnosť od 15.11.2005 do14.06.2006
Zrušený 401/2006 Z. z.

OBSAH

494

Vyhláška

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 26. októbra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 498/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 15 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 498/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Najvyššom súde Slovenskej republiky a na Špeciálnom súde vyhlasuje vedúci služobného úradu príslušného súdu.“.

2. V § 1 ods. 4 sa slovo „vypisuje“ nahrádza slovom „vyhlasuje“ a za slovo „prípadne“ sa vkladá slovo „v“.

3. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

f) lehotu na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a miesto jej podania,“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

5. V § 2 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Uchádzač podľa odseku 1 písm. e) predloží

a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,

b) vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,2)

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,3) ak ide o štátnozamestnanecké miesto vyššieho súdneho úradníka, odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,4)

d) profesijný štruktúrovaný životopis,

e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,

f) písomné čestné vyhlásenie o tom, že nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona,

g) písomné čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

h) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

i) písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,

j) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vysvedčení, diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štrukturovanom životopise,

k) písomný súhlas o tom, že príslušný súd môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia výberového konania.5)

(4) V oznámení o vyhlásení výberového konania vedúci služobného úradu môže určiť ďalšie doklady, ktoré uchádzač predloží, alebo ďalšie nevyhnutné informácie, ktoré uchádzač uvedie s cieľom overiť schopnosti a odborné znalosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné na výkon štátnej služby.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 5 znejú:

2) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

4) § 2 ods. 4 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.

5) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

6. § 3 znie:

㤠3

(1) Služobný úrad preskúma listiny a doklady, ktoré uchádzači predložili, a ak zistí nedostatky, ktoré možno odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov na vykonávanie štátnej služby, služobný úrad vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.

(2) Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady podľa § 2 ods. 1 písm. d) alebo ktorý napriek výzve podľa odseku 1 neodstránil nedostatky, služobný úrad písomne oznámi ich nesplnenie a predložené listiny a doklady vráti.

(3) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon štátnej služby a ktorý podal písomnú prihlášku do výberového konania v lehote podľa § 2 ods. 1 písm. f), príslušný služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. V pozvánke sa uvedie miesto, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.“.

7. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Výberová komisia sa skladá z predsedu komisie a štyroch členov komisie. Predsedom výberovej komisie je vedúci služobného úradu súdu alebo ním poverený podpredseda súdu, alebo štátny zamestnanec súdu v stálej štátnej službe s najvyššou funkciou z členov výberovej komisie. Členov výberovej komisie vymenúva vedúci služobného úradu príslušného súdu zo štátnych zamestnancov súdu v stálej štátnej službe, z ktorých najmenej jeden člen výberovej komisie je štátny zamestnanec v príslušnom odbore štátnej služby.“.

8. § 5 znie:

㤠5

(1) Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou s následným ústnym pohovorom pred výberovou komisiou u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť výberového konania.

(2) Výberové konanie overí schopnosti, odborné vedomosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe na súde, a ktorý spĺňa predpoklady potrebné na výkon štátnej služby.

(3) Pred začatím výberového konania oznámi predseda výberovej komisie prítomným uchádzačom najnižšiu hranicu úspešnosti uchádzača vo výberovom konaní, ktorej dosiahnutie je nevyhnutné na jeho úspešné absolvovanie.

(4) Obsah písomného testu overenia schopností a odborných znalostí a obsah ústneho pohovoru určí služobný úrad.“.

9. V § 6 sa vypúšťajú slová „a všetky kritériá rozhodujúce na obsadenie príslušného štátnozamestnaneckého miesta“.

10. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Písomné oznámenie o výsledku výberového konania uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie, obsahuje aj lehotu, do ktorej sa má vybraný uchádzač prihlásiť v príslušnom služobnom úrade.

(3) Ak sa uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, neprihlási v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa odseku 2 alebo nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade, získa miesto v poradí vždy ďalší úspešný uchádzač, ktorý sa prihlási v príslušnom služobnom úrade na výzvu služobného úradu.“.

11. § 7 znie:

㤠7

(1) Ak je výberové konanie neúspešné, vedúci služobného úradu príslušného súdu vyhlási nové výberové konanie najneskôr do 30 dní odo dňa zistenia neúspešnosti predchádzajúceho výberového konania.

(2) Výberové konanie je neúspešné, ak

a) vo výberovom konaní ani jeden uchádzač nepreukázal dostatočné schopnosti a odborné vedomosti na výkon štátnej služby,

b) uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, neprihlási sa v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa § 6 ods. 2 alebo ak takýto uchádzač nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade a v lehote určenej príslušným služobným úradom sa neprihlási iný uchádzač podľa § 6 ods. 3,

c) do výberového konania sa neprihlásil ani jeden uchádzač alebo ak ani jeden uchádzač prihlásený do výberového konania nespĺňa predpoklady na výkon štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,

d) ani jeden z pozvaných uchádzačov sa nezúčastnil na výberovom konaní.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.


Daniel Lipšic v. r.