Oznámenie č. 493/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 200/2005
Platnosť od 05.11.2005

493

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že listom ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky z 9. decembra 1994 a listom ministra zahraničných vecí Holandského kráľovstva z 9. decembra 1994 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná zmluva medzi Republikou československou a Holandskom a Protokol

(Haag 20. januára 1923, vyhláška č. 250/1924 Zb.)

2. Zmluva o konaní súdnom, rozhodcovskom a zmierovacom medzi Československom a Holandskom

(Ženeva 14. septembra 1929, vyhláška č. 141/1930 Zb.)

3. Zmluva medzi Československou republikou a Holandskom o dedičnom pachte valónskeho kostolíka v Naardene Československému štátu

(Haag 28. marca 1933)

4. Dodatková zmluva o dedičnom pachte pozemku v Naardene medzi Československou republikou a Kráľovstvom holandským k Zmluve z 28. marca 1933

(Haag 26. júna 1935)

5. Zmluva medzi republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii

(Londýn 31. januára 1945)

6. Dohoda medzi Československou republikou a Kráľovstvom holandským o leteckých službách (Praha 1. septembra 1947)

– bola zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o leteckých dopravných službách

(Bratislava 16. mája 1994, oznámenie č. 3/1995 Z. z.)

7. Dohoda medzi Československom a Holandskom o holandských záujmoch dotknutých v Československu znárodnením, konfiškáciou a národnou správou

(Praha 4. novembra 1949)

8. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Holandského kráľovstva o československých záujmoch dotknutých v Holandsku holandským zákonom c. H 251 z 18. júla 1947

(Praha 28. novembra 1952)

9. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o vysporiadaní finančných otázok

(Haag 11. júna 1964)

10. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej preprave (Praha 15. novembra 1967)

– bola zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej preprave

(Bratislava 16. marca 1999, oznámenie č. 105/2000 Z. z.)

11. Veterinárna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva

(Praha 4. júla 1972, vyhláška č. 98/1973 Zb.)

12. Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva

(Praha 3. augusta 1972, vyhláška č. 92/1973 Zb.)

13. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

(Praha 4. marca 1974, vyhláška č. 138/1974 Zb.)

14. Dohoda o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom

(Praha 19. novembra 1975, vyhláška č. 5/1977 Zb.)

15. Dohovor medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a rybárstva Holandského kráľovstva o spolupráci na úseku poľnohospodárskej vedy a výskumu

(Praha 7. augusta 1979)

16. Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií

(Praha 29. apríla 1991, vyhláška č. 569/1992 Zb.)

17. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej plavbe

(Praha 30. októbra 1991, vyhláška č. 528/1992 Zb.)

18. Program spolupráce na poli vzdelávania, vedy a kultúry a sociálnej starostlivosti na vykonávanie Kultúrnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva na roky 1993, 1994 a 1995

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.