Oznámenie č. 490/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj

Čiastka 198/2005
Platnosť od 04.11.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.

490

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj.

Výnos ustanovuje rozsah a ďalšie podmienky poskytovania dotácií na riešenie projektov výskumu a vývoja z oblastí pôsobnosti ministerstva.

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.