Oznámenie č. 489/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 198/2005
Platnosť od 04.11.2005

489

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 26. októbra 1998 a 6. novembra 1998 Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a Veľvyslanectva Macedónskej republiky vo Viedni bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov – platnosť sa skončila 31. októbra 2004

(Praha 14. novembra 1928, vyhláška č. 163/1929 Zb.)

2. Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných

(Praha 24. februára 1936, vyhláška č. 24/1938 Zb.)

3. Dohoda k Obchodnej a plavebnej zmluve medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov zo 14. novembra 1928

(Praha 14. januára 1946, výmenou nót) – platnosť sa skončila 31. októbra 2004

4. Dodatková dohoda k Obchodnej a plavebnej zmluve československo-juhoslovanskej zo 14. novembra 1928

(Praha 10. apríla 1948, vyhláška č. 155/1948 Zb.) – platnosť sa skončila 31. októbra 2004

5. Dohoda o poštovej službe

(Praha 26. októbra 1956, výmenou nót)

6. Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok (vyhláška č. 31/1957 Zb.)

7. Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (vyhláška č. 2/1958 Zb.)

8. Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (vyhláška č. 3/1958 Zb.)

9. Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie (vyhláška č. 4/1958 Zb.)

10. Správna dohoda o vykonávaní Dohovoru medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení

(Belehrad 22. mája 1957)

11. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o spolupráci na úseku veterinárnom

(Praha 21. júna 1957)

12. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave (vyhláška č. 72/1963 Zb.)

13. Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva (vyhláška č. 89/1964 Zb.)

14. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (vyhláška č. 207/1964 Zb.)

15. Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie

(Belehrad 9. mája 1964)

16. Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o prijatí spoločných veterinárno-sanitárnych opatrení proti slintavke

(Belehrad 23. marca 1965)

17. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín (vyhláška č. 6/1966 Zb.)

18. Dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964

(Praha 23. novembra 1965, výmena listov)

19. Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi ČSR a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957

(Belehrad 19. marca 1966)

20. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (vyhláška č. 1/1968 Zb.)

21. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964

(Belehrad 13. decembra 1968)

22. Protokol o vykonávaní platieb vyplývajúcich z kooperačných vzťahov – dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964

(Belehrad 13. decembra 1968)

23. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964

(Belehrad 11. marca 1976)

24. Dohoda o spolupráci pri odhaľovaní prípadov porušovania colných a devízových predpisov medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie

(Skopje 12. novembra 1976)

25. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964

(Belehrad 20. októbra 1977)

26. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964

(Praha 22. decembra 1979)

27. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962 (vyhláška č. 1/1981 Zb.)

28. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (vyhláška č. 42/1983 Zb.)

29. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (vyhláška č. 99/1983 Zb.)

30. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964

(Belehrad 19. mája 1983)

31. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vedecko-technickej spolupráci

(Praha 13. apríla 1989)

32. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody (vyhláška č. 473/1990 Zb.)

33. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii (vyhláška č. 89/1991 Zb.)

34. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 8. februára 1991) – zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci (oznámenie č. 146/2003 Z. z.)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.