Oznámenie č. 488/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 198/2005
Platnosť od 04.11.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 3. decembra 2005 na základe článku 17 ods. 1.

488

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. februára 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 3. decembra 2005 na základe článku 17 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností (oznámenie č. 72/2001 Z. z.).

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.