Vyhláška č. 487/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 198/2005
Platnosť od 04.11.2005 do30.04.2007
Účinnosť od 15.11.2005 do30.04.2007
Zrušený 206/2007 Z. z.

OBSAH

487

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 12. októbra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „25 kg“ vkladajú slová „a opracované telá hovädzieho dobytka, ktoré sa nedodávajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a slúžia na vlastnú spotrebu a jahňatá do 13 kg jatočnej hmotnosti vrátane“.

2. V § 1 ods. 2 písm. c) sa slová „menej ako 2 roky“ nahrádzajú slovami „od 13 mesiacov do dvoch rokov“.

3. V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) až c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená a) a b).

4. V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slovo „mesiacov“ vkladajú slová „s jatočnou hmotnosťou nad 13 kg“.

5. V § 1 ods. 5 sa za slová „kĺbe, bez“ vkladá slovo „časti“.

6. V § 1 odsek 7 znie:

(7) Prepočítaná hmotnosť v živom stave je hmotnosť jatočne upravených tiel hovädzieho dobytka zistená vážením v teplom stave po zabití, vynásobená príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 1.“.

7. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Výsledná trieda upraveného jatočného tela oviec sa získava kombináciou kategórie, mäsitosti a pretučnenosti.“.

8. V § 3 sa vypúšťajú odseky 5, 7 a 8.

Doterajšie odseky 6 a 9 sa označujú ako odseky 5 a 6.

9. V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „s hmotnosťou vyššou ako 13 kg“, za slová „veku zvierat a“ sa vkladá slovo „do“ a slová „v prílohe č. 4“ sa nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.

10. V § 4 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Označenie triedy kvality jatočného tela hovädzieho dobytka sa vykonáva na obidvoch predných nožinách alebo na povrchu obidvoch pliec a stehien tak, že najskôr sa označí písmenom triedy mäsitosti a následne číslicou triedy pretučnenosti. Písmená a číslice musia byť vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označenia triedy kvality klasifikátor označí jatočné telo hovädzieho dobytka aj odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 bode 1. Klasifikátor potvrdzuje ním vyhotovené dokumenty odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 bode 2.

(3) Označenie triedy kvality jatočného tela oviec sa vykonáva na vnútornej strane obidvoch stehien tak, že najskôr sa označí písmenom triedy mäsitosti a následne číslicou triedy pretučnenosti. Písmená a číslice musia byť vysoké najmenej 15 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označenia triedy kvality klasifikátor označí jatočné telo oviec aj odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru v prílohe č. 4 bode 1. Klasifikátor potvrdzuje vyhotovené dokumenty odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 bode 2.“.

11. V § 4 ods. 4 tretia veta znie:

„Označenie odtlačkom pečiatky možno nahradiť etiketou, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Nariadenie Komisie (EHS) č. 344/91 z 13. februára 1991, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1186/90 rozširujúceho rozsah stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Ú. v. ES L 041, 14. 2. 1991) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1993/95 zo 16. augusta 1995 (Ú. v. ES L 194, 17. 8. 1995).“.

12. V § 5 ods. 1 sa slová „v prílohách č. 1, 6 a 7“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1 a 5“.

13. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Originál protokolu o klasifikácii sa odovzdáva dodávateľovi. Prvé vyhotovenie protokolu o klasifikácii uchováva klasifikátor najmenej rok od dátumu vyhotovenia protokolu. Druhé vyhotovenie protokolu o klasifikácii zasiela klasifikátor do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Protokol o klasifikácii sa zasiela v elektronickej podobe podľa pokynov centrálnej evidencie. Protokol o klasifikácii môže klasifikátor zaslať aj v písomnej forme z bitúnkov, kde sa zabije v priemere menej ako 25 zvierat týždenne. Tretie vyhotovenie zasiela klasifikátor bitúnku, v ktorom sa vykonala klasifikácia.“.

14. V prílohe č. 1 v šiestom stĺpci tabuľky a vo vysvetlivke č. 3 sa slová „po zabití“ nahrádzajú slovami „v živom stave“.

Vysvetlivka č. 2 znie:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000).“.

15. Vypúšťajú sa prílohy č. 3 a 6.

Doterajšie prílohy č. 4, 5 a 7 až 11 sa označujú ako prílohy č. 3 až 9.

16. V prílohe č. 5 sa vypúšťajú slová „s hmotnosťou vyššou ako 13 kg“.

17. V celom texte vyhlášky sa slovo „záprstnom“ nahrádza slovom „zápästnom“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.


Zsolt Simon v. r.