Oznámenie č. 485/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá

Čiastka 197/2005
Platnosť od 31.10.2005
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

485

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 87 ods. 2 zákona č. 346/ 2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 27. októbra 2005 č. SELP/K-32/5-173 o podmienkach posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá.

Výnosom sa ustanovujú podmienky a kritériá posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálnych vojakov na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie v nadväznosti na novú právnu úpravu postavenia profesionálnych vojakov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Výnos bude uverejnený v čiastke 53/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.