Oznámenie č. 484/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby

Čiastka 197/2005
Platnosť od 31.10.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 212/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. mája 2006.

484

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

výnos z 26. októbra 2005 č. 22160/2005-SL, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Tento výnos ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku, ktorý uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby, termín oznamovania výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým zdravotným poisťovniam Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a obdobie platnosti tohto podielu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 53/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.