Oznámenie č. 483/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení skutočností dôležitých pre vykonávanie Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 197/2005
Platnosť od 31.10.2005
Účinnosť od 01.09.2005
Redakčná poznámka

Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnosť 1. septembra 2005.

483

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Rumunsko s účinnosťou od 1. septembra 2005 oznámilo depozitárovi Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) zmenu svojich orgánov oprávnených podľa článku 6 dohovoru.

V dôsledku toho sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Rumunsko

1. Súdy pre listiny uvedené v článku 1 písm. a), c), d) dohovoru

2. Prefektúry pre listiny uvedené v článku 1 písm. b) dohovoru