Vyhláška č. 48/2005 Z. z.Vyhláška o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde

Čiastka 25/2005
Platnosť od 18.02.2005 do30.06.2009
Účinnosť od 01.03.2005 do30.06.2009
Zrušený 246/2009 Z. z.

48

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. februára 2005

o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 72 ods. 1 a § 82 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) trhovou cenou cenného papiera,1) nástroja peňažného trhu2) alebo obchodu na obmedzenie rizika podľa § 83 zákona (ďalej len „derivát“) záverečná cena dosiahnutá a vyhlásená na regulovanom trhu,3) na ktorom sa obchoduje s cenným papierom, nástrojom peňažného trhu alebo derivátom,

b) teoretickou cenou cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu kvalifikovaný odhad ceny určený s odbornou starostlivosťou definovaným spôsobom, algoritmom zisťovania alebo výpočtom podľa § 2 až 11,

c) tvorcom trhu člen regulovaného trhu, ktorý uzatvoril s organizátorom regulovaného trhu dohodu o tvorbe trhu pre určitý cenný papier alebo nástroj peňažného trhu,

d) cenou určenou tvorcami trhu pre cenný papier alebo nástroj peňažného trhu v majetku v dôchodkovom fonde záverečná cena príslušného obchodného dňa určená ako priemer ponúk na kúpu a predaj cenného papiera alebo nástroja peňažného trhu uvedená v module tvorcov trhu,

e) majetkovým cenným papierom akcia, dočasný list, podielový list uzavretého podielového fondu alebo akcia uzavretého zahraničného subjektu kolektívneho investovania,

f) rozhodujúcim regulovaným trhom regulovaný trh, ktorý je pre cenný papier alebo nástroj peňažného trhu uvedený ako primárny vo všeobecne uznávanom informačnom systéme uverejňujúcom oficiálne trhové ceny cenných papierov a nástrojov peňažného trhu; ak boli cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu prijaté na regulovaný trh so sídlom v Slovenskej republike, za rozhodujúci sa považuje regulovaný trh so sídlom v Slovenskej republike.

Stanovenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

§ 2

Stanovenie hodnoty príspevkov, penále a výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále

(1) Na určenie hodnoty príspevkov a penále sa použije ich hodnota ku dňu ich prijatia.

(2) Na určenie hodnoty výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále, ktoré nie sú zahrnuté vo výpočte ceny cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu, sa použije ich hodnota ku dňu ich prijatia.

§ 3

Stanovenie hodnoty cenného papiera a nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu

(1) Na určenie hodnoty cenného papiera a nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa použije jeho trhová cena, za ktorú sa uskutočnil posledný obchod na regulovanom trhu a ktorú na tento deň uverejnil organizátor regulovaného trhu, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Ak nie je možné použiť na určenie hodnoty cenného papiera a nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu cenu uverejnenú organizátorom regulovaného trhu, použije sa trhová cena, ktorú na tento deň uverejnil všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom používa na určenie hodnoty cenných papierov a nástrojov peňažného trhu.

(2) Ak sa s cenným papierom alebo nástrojom peňažného trhu obchoduje na viacerých regulovaných trhoch, na určenie jeho hodnoty sa použije trhová cena dosiahnutá na regulovanom trhu, ktorý je pre cenný papier alebo nástroj peňažného trhu rozhodujúci.

(3) Ak na určenie hodnoty cenného papiera alebo nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu nie je možné použiť trhovú cenu podľa odseku 1 alebo odseku 2, použije sa cena určená tvorcom trhu.

(4) Ak na určenie hodnoty majetkového cenného papiera prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu nie je možné použiť trhovú cenu podľa odseku 1 alebo odseku 2 a ani cenu určenú tvorcom trhu alebo ak posledná známa trhová cena alebo cena určená tvorcom trhu je staršia ako 20 obchodných dní, použije sa teoretická cena podľa § 4 ods. 1.

(5) Ak na určenie hodnoty dlhového cenného papiera4) alebo nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu nie je možné použiť trhovú cenu podľa odseku 1 a ani cenu určenú tvorcom trhu, použije sa teoretická cena. Teoretická cena dlhového cenného papiera a nástroja peňažného trhu sa vypočíta podľa § 4 ods. 2 až 4.

(6) Na určenie hodnoty cenného papiera podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorý sa do majetku dôchodkového fondu nadobudne priamo od emitenta, sa do jeho prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu použije emisný kurz, za ktorý sa cenný papier do majetku dôchodkového fondu obstaral, a to po dobu maximálne 20 obchodných dní odo dňa emisie tohto cenného papiera. Po uplynutí 20 obchodných dní odo dňa emisie cenného papiera podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorý sa do majetku dôchodkového fondu nadobudne priamo od emitenta, sa na určenie hodnoty tohto cenného papiera použije teoretická cena podľa § 4.

(7) Na určenie hodnoty cenného papiera podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý bol prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, sa odo dňa jeho prijatia na obchodovanie na regulovaný trh použije postup podľa odsekov 1 až 5.

§ 4

Teoretická cena cenného papiera a nástroja peňažného trhu

(1) Teoretická cena majetkového cenného papiera sa určí tak, že posledná známa trhová cena alebo cena určená tvorcom trhu majetkového cenného papiera ku dňu určenia reálnej hodnoty sa znižuje denne o 1 % po dobu 100 kalendárnych dní.

(2) Teoretická cena dlhového cenného papiera a nástroja peňažného trhu s fixným kupónom alebo bez kupónu sa určuje metódou výpočtu súčasnej hodnoty budúcich očakávaných platieb vytváraných dlhovými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu s fixným kupónom alebo bez kupónu, ktoré sú v majetku dôchodkového fondu, diskontovaním výnosmi do splatnosti odvodenými z príslušnej trhovej výnosovej krivky podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1 alebo 2. Táto trhová výnosová krivka sa zostaví z hodnôt výnosov do splatnosti pre referenčné dlhové cenné papiere5) pre rôzne zostatkové splatnosti so zohľadnením rizikovosti emitenta príslušného dlhového cenného papiera. Ostatné body tejto trhovej výnosovej krivky zodpovedajúce zostatkovým splatnostiam dlhových cenných papierov, ku ktorým neexistuje výnos do splatnosti, sa určujú lineárnou interpoláciou podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3 alebo inou presnejšou metódou interpolácie.

(3) Teoretická cena dlhového cenného papiera a nástroja peňažného trhu s pohyblivým kupónom sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1 alebo 2, kde sa za jeho dobu splatnosti považuje doba nasledujúcej výplaty úrokového výnosu.

(4) Teoretická cena cenných papierov a nástrojov peňažného trhu emitovaných štátom sa určí podľa odsekov 2 a 3.

(5) Teoretická cena nástroja peňažného trhu, ktorý nie je cenným papierom, ale má povahu vkladu, sa určí postupom podľa § 7.

§ 5

Stanovenie hodnoty derivátu

(1) Na určenie hodnoty derivátu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa použije jeho trhová cena, za ktorú sa uskutočnil posledný obchod na regulovanom trhu a ktorú na tento deň uverejnil organizátor regulovaného trhu, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Ak nie je možné použiť cenu uverejnenú organizátorom regulovaného trhu, na určenie hodnoty derivátu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa použije trhová cena, ktorú na tento deň uverejnil všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny derivátov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom používa na určenie hodnoty derivátov.

(2) Na určenie hodnoty derivátu, ktorý nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, a derivátu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu, na ktorého určenie nie je možné použiť trhovú cenu podľa odseku 1, sa použije teoretická cena.

(3) Na určenie hodnoty menového forwardu sa použije teoretická cena, ktorá sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4.

(4) Ak na určenie hodnoty futures a opcie nie je možné použiť trhovú cenu podľa odseku 1, použije sa cena určená tvorcom trhu.

(5) Ak na určenie hodnoty menového futures nie je možné použiť trhovú cenu podľa odseku 1 ani cenu určenú tvorcom trhu, použije sa teoretická cena podľa odseku 3.

(6) Ak na určenie hodnoty menovej opcie nie je možné použiť trhovú cenu podľa odseku 1 a ani cenu určenú tvorcom trhu alebo sa s menovou opciou neobchoduje na regulovanom trhu, na určenie hodnoty menovej opcie sa použije Black-Scholesov model a jeho nadstavby.

(7) Ak nie je možné použiť na určenie hodnoty derivátu postup podľa odsekov 1 až 6 a existuje iná presnejšia metóda na určenie jeho hodnoty, teoretická cena sa určí v súlade s inými štandardnými ekonomicko-matematickými modelmi na určovanie hodnoty príslušného derivátu po dohode s depozitárom.

§ 6

Spôsob určenia hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona

(1) Na určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona sa použije posledná uverejnená aktuálna cena6) podielového listu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona platná v deň, ku ktorému sa hodnota podielového listu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona určuje. Ak nebola k tomu dňu aktuálna cena podielového listu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona uverejnená, použije sa aktuálna cena podielového listu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona uverejnená naposledy.

(2) Na určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona, u ktorých došlo k pozastaveniu vyplácania podielových listov a akcií zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona, sa použije teoretická cena určená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou po dohode s depozitárom.

(3) Na určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, u ktorých došlo k pozastaveniu vyplácania podielových listov a akcií zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona, sa použije trhová cena.

(4) Po uplynutí troch mesiacov od pozastavenia vyplácania podielových listov a akcií zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona sa na určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a akcií zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona použije postup podľa § 3 ods. 1 až 3 a § 3 ods. 5.

(5) Ak podielový list otvoreného podielového fondu a akcia zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona boli predložené na vyplatenie a ak ku dňu určenia hodnoty neboli vyplatené, na určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona sa použije cena podielu platná v deň požiadania o vyplatenie podielového listu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona.

(6) Ak sa v cene podielového listu otvoreného podielového fondu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona nezohľadní vyplatenie výnosu, hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu a akcie zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona sa zníži o výšku vyplácaného výnosu.

§ 7

Stanovenie hodnoty vkladov

Na určenie hodnoty peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona sa použije ich hodnota vrátane úrokového výnosu po odpočítaní dane z príjmov vyberanej zrážkou ku dňu určenia ich hodnoty. Výška alikvotného úrokového výnosu sa vypočítava na dve desatinné miesta.

§ 8

Pohľadávky

(1) Na určenie hodnoty pohľadávok sa použije ich menovitá hodnota ku dňu, ku ktorému sa určuje ich hodnota.

(2) Predvídateľné riziká a možné straty zo znehodnotenia pohľadávky sa zohľadňujú tak, že hodnota pohľadávky určená podľa odseku 1 sa pri pohľadávkach po lehote splatnosti nie dlhšej ako 90 dní znižuje o 10 %, po lehote splatnosti nie dlhšej ako 180 dní o 33 %, po lehote splatnosti nie dlhšej ako 360 dní o 66 % a po lehote splatnosti 360 dní a viac o 100 %. Hodnota pohľadávky voči dlžníkovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo začaté vyrovnanie, sa zníži o 100 %.

Spoločné ustanovenia

§ 9

(1) Na určenie hodnoty cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu, s ktorým sa neobchoduje alebo sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na zahraničnom regulovanom trhu, sa použije teoretická cena, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(2) Na určenie hodnoty majetkových cenných papierov podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona, ktoré neboli prijaté na obchodovanie v súlade s emisnými podmienkami alebo v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona, alebo boli vylúčené z obchodovania na regulovanom trhu, sa použije teoretická cena podľa § 3 ods. 5.

(3) Na určenie hodnoty dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona, ktoré neboli prijaté na obchodovanie v súlade s emisnými podmienkami alebo v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona, alebo boli vylúčené z obchodovania na regulovanom trhu, sa použije teoretická cena podľa § 4.

§ 10

(1) Na určenie hodnoty cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo pohľadávky vyplývajúcej z derivátu vydaného emitentom, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo začaté vyrovnanie, sa použije nulová hodnota; to neplatí, ak sa na taký cenný papier, nástroj peňažného trhu alebo pohľadávku vyplývajúcu z derivátu vzťahuje štátna záruka, ochrana z Garančného fondu investícií, Fondu ochrany vkladov alebo obdobný zahraničný systém na ochranu investícií a vkladov; v takom prípade sa hodnota cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo pohľadávky vyplývajúcej z derivátu určí vo výške poskytnutej záruky.

(2) Na určenie hodnoty cenného papiera, nástroja peňažného trhu a derivátu vydaného emitentom, ktorý je v likvidácii, sa použije teoretická cena určená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou po dohode s depozitárom.

(3) Pri určovaní teoretickej ceny cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu sa postupuje s náležitou odbornou starostlivosťou7) tak, aby takto určená teoretická cena zodpovedala cene, ktorú možno v prípade obchodu s cenným papierom, nástrojom peňažného trhu alebo derivátom dosiahnuť.

§ 11

(1) Hodnota majetku v dôchodkovom fonde vyjadrená v cudzej mene sa prepočíta na slovenskú menu podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska, platného v deň určenia jeho hodnoty. Prepočítaná hodnota majetku v dôchodkovom fonde sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

(2) Cudzia mena, ku ktorej Národná banka Slovenska nevyhlasuje kurz, sa prepočíta podľa kurzu amerického dolára vyhláseného centrálnou bankou štátu, v ktorom je táto cudzia mena zákonným platidlom.


§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 48/2005 Z. z.

SPÔSOB URČENIA TEORETICKEJ CENY DLHOVÉHO CENNÉHO PAPIERA SO SPLATNOSŤOU DO JEDNÉHO ROKA

Teoretická cena dlhového cenného papiera sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Vzorec 01-1

kde

TC = teoretická cena dlhového cenného papiera,

YTM = požadovaný výnos dlhového cenného papiera do splatnosti vypočítaný lineárnou alebo inou presnejšou metódou interpolácie, zodpovedajúci efektívnej miere výnosovosti,

I = menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

ki = počet dní do splatnosti i-tého úrokového výnosu z kupónu dlhového cenného papiera,

t = počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera,

b = báza počtu dní, 360 alebo 365 v závislosti od emisných podmienok dlhového cenného papiera,

i = poradové číslo budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

n = počet kupónov z dlhového cenného papiera,

Ki = hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera, pričom

Vzorec 01-2

Príloha č. 2 k vyhláške č. 48/2005 Z. z.

SPÔSOB URČENIA TEORETICKEJ CENY DLHOVÉHO CENNÉHO PAPIERA

Teoretická cena dlhového cenného papiera sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Vzorec 02-1

kde

TC = teoretická cena dlhového cenného papiera,

YTM = požadovaný výnos dlhového cenného papiera do splatnosti vypočítaný lineárnou alebo inou presnejšou metódou interpolácie, zodpovedajúci efektívnej miere výnosovosti,

I = menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

ki = počet dní do splatnosti i-tého úrokového výnosu z kupónu dlhového cenného papiera,

t = počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera,

b = báza počtu dní, 360 alebo 365 v závislosti od emisných podmienok dlhového cenného papiera,

i = poradové číslo budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

n = počet kupónov z dlhového cenného papiera,

Ki = hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera, pričom

Vzorec 02-2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 48/2005 Z. z.

SPÔSOB VÝPOČTU VÝNOSU DO SPLATNOSTI POUŽITÍM LINEÁRNEJ INTERPOLÁCIE

Výnos do splatnosti použitím lineárnej interpolácie sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Vzorec 03-1

kde

t = doba do splatnosti dlhového cenného papiera,

t+ = najbližšia dlhšia doba splatnosti dlhového cenného papiera,

t- = najbližšia kratšia doba splatnosti dlhového cenného papiera,

YTM+ = stredná hodnota kótovaných úrokových sadzieb pre t+,

YTM- = stredná hodnota kótovaných úrokových sadzieb pre t-,

YTM = požadovaný výnos do splatnosti dlhového cenného papiera.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 48/2005 Z. z.

SPÔSOB URČENIA TEORETICKEJ HODNOTY MENOVÉHO FORWARDU

(1) Teoretická hodnota menového forwardu sa vypočíta podľa tohto vzorca:

a) pre menové forwardy so splatnosťou do jedného roka

Vzorec 04-1

b) pre menové forwardy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok

Vzorec 04-2

kde

P = teoretická cena menového forwardu,

rd = spotová referenčná úroková miera meny, za ktorú sa kupuje cudzia mena na medzibankovom peňažnom trhu na obdobie t,

Bd = báza počtu dní, 360 alebo 365 meny, za ktorú sa kupuje cudzia mena,

t = počet dní do splatnosti menového forwardu,

Rd = výnos do splatnosti dlhového cenného papiera bez kupónu v mene, za ktorú sa kupuje cudzia mena na obdobie Td,

Td = počet rokov do splatnosti menového forwardu, ktorý sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Vzorec 04-3

∆F = F0 - Fdeal, ak ide o kúpu cudzej meny,

∆F = Fdeal - F0, ak ide o predaj cudzej meny, pričom

Vzorec 04-4

kde

N = dohodnutý objem kúpy alebo predaja cudzej meny,

FR0 = trhový forwardový výmenný kurz na kúpu alebo predaj cudzej meny, platný v deň ocenenia menového forwardu,

FRdeal = dohodnutý výmenný kurz na kúpu alebo predaj cudzej meny,

F0 = trhová forwardová cena menového forwardu, platná v deň ocenenia menového forwardu,

Fdeal = dohodnutá forwardová cena menového forwardu.

(2) Ak trhový forwardový výmenný kurz na kúpu alebo predaj cudzej meny neexistuje, určí sa podľa tohto vzorca:

a) pre menové forwardy so splatnosťou do jedného roka

Vzorec 04-5

kde

SR0 = spotový výmenný kurz na kúpu alebo predaj cudzej meny, platný v deň ocenenia menového forwardu,

rf = spotová referenčná úroková miera cudzej meny na medzibankovom peňažnom trhu na obdobie t,

Bf = báza počtu dní, 360 alebo 365 cudzej meny,

b) pre menové forwardy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok

Vzorec 04-6

kde

Rf = výnos do splatnosti dlhového cenného papiera bez kupónu v cudzej mene na obdobie Tf,

Tf = počet rokov do splatnosti menového forwardu, ktorý sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Vzorec 04-7

(3) Vzorce určené na výpočet teoretickej ceny menového forwardu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa môžu použiť aj pre menové forwardy so splatnosťou do jedného roka, pričom namiesto úrokových mier Rd a Rf sa použijú úrokové miery rd a rf.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

2) § 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.

3) § 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 2 písm. f) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi.

5) § 10 ods. 8 písm. b) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 36/2004 Z. z.).

6) § 41 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z.

7) § 20 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z.