Uznesenie č. 477/2005 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. októbra 2005 vo veci pozastavenia účinnosti zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku

Čiastka 192/2005
Platnosť od 27.10.2005
Účinnosť od 27.10.2005

477

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 6. októbra 2005

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna zloženého z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka 6. októbra 2005 o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 prvou vetou, čl. 13 ods. 3, čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 20 ods. 1 druhou vetou a ods. 4 a s čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky takto

rozhodol:

Pozastavuje  účinnosť zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti zákona Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.

Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.