Oznámenie č. 472/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2004 č. OPL0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 189/2005
Platnosť od 21.10.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 21. októbra 2005.

472

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

opatrenie z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2004 č. OPL0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie č. 759/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Zmeny sa vykonávajú v prílohe č. 1, ktorá ustanovuje výpočet maximálnych cien a pevných cien liekov a dietetických potravín a tzv. marže pre distribútora liekov a zdravotníckych pomôcok a pre zariadenia lekárenskej starostlivosti. V prílohe č. 2 je uvedený zoznam liekov a ich maximálne ceny, maximálne ceny pre odborné lekárnické výkony a pevné ceny pre transfúzne lieky. V prílohe č. 3 sa upravujú podmienky regulácie cien a výkonov v zdravotníctve a v prílohe č. 4 sa vykonávajú zmeny a doplnky v časti C Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 21. októbra 2005.

Opatrenie je uverejnené v osobitnej časti Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.