Zákon č. 465/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 187/2005
Platnosť od 20.10.2005
Účinnosť od 01.11.2005

465

ZÁKON

z 23. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa za slovom „ekvivalent“ vypúšťa čiarka a slová „miesto a čas výroby“ sa nahrádzajú slovami „v podobe miesta a času výroby“.

2. V § 4 ods. 7 sa slová „musia všeobecné varovanie a dodatočné varovanie pokrývať plochu najmenej 22,5 cm2“ nahrádzajú slovami „všeobecné varovanie a dodatočné varovanie musia každé osobitne pokrývať plochu najmenej 22,5 cm2“.

3. V § 5 odsek 5 znie:

(5) Skúšky na overovanie správnosti deklarovaných údajov podľa odseku 4 vykonávajú akreditované skúšobné laboratóriá.2) Zoznam akreditovaných skúšobných laboratórií spoločne so stanovenými kritériami používanými pri schvaľovaní laboratórií zasiela ministerstvo Európskej komisii.“.

4. V § 6 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v areáli týchto zariadení,“.

5. V § 7 ods. 1 písm. b) a d) sa vypúšťajú slová „okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov“ a v písmene f) sa vypúšťajú slová „okrem fajčiarní“.

6. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.“.

7. V § 8 ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2“.

8. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia oznamom, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste.“.

9. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Zistené porušenia zákona podľa § 4 až 7 kontrolné orgány uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) až f) oznamujú Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa citácia „o ochrane zdravia ľudí“.

11. V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloží pokutu od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk, ak výrobca tabakových výrobkov pri veľkoobchodnej činnosti poruší ustanovenie o prekročení obsahu škodlivých látok podľa § 5.“.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

12. V § 10 ods. 8 sa vypúšťajú slová „s výnimkou odseku 8“.

13. V § 10 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

14. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. a),

b) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i),

c) umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov.

(2) Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.

(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 15 000 Sk.

(4) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) prejednávajú obce; v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj orgány Železničnej polície.

(5) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) prejednávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva;4) v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj orgány uvedené v § 9 ods. 1 písm. a), b), d) a f).

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.6)

(7) Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosov z pokút za priestupky uložené obcou, ktoré sú príjmom obce.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

15. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha

k zákonu č. 377/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady =SK&numdoc=32001L0037&model=guichett href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:SK:HTML" target="_blank" englishtitle="yes">2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, uvádzania a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18. 07. 2001).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.