Ústavný zákon č. 463/2005 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2005
Platnosť od 20.10.2005
Účinnosť od 01.01.2006

OBSAH

463

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 27. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z. a ústavného zákona č. 323/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 60 odsek 1 znie:

(1) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý orgán kontroly hospodárenia s

a) prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda,

b) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb založených obcami alebo právnických osôb založených vyššími územnými celkami,

c) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia,

d) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,

e) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.“.

2. V čl. 60 ods. 2 písmeno c) znie:

c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami, na právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších územných celkov,“.

3. V čl. 103 ods. 4 sa slová „člen Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“.

4. Doterajší text čl. 126 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ústavný súd rozhoduje v sporných prípadoch o tom, či je daná kontrolná pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.“.

5. V čl. 130 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v čl. 126 ods. 2,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

6. V čl. 130 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá písmeno h), ktoré znie:

h) každý, kto namieta kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v čl. 126 ods. 2.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.