Oznámenie č. 461/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných druhoch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky

Čiastka 186/2005
Platnosť od 15.10.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

461

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-72/3-189/2005 o požadovaných druhoch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Predmetným výnosom sa určujú požadované druhy stredoškolského vzdelania pre vojenské hodnosti vojak 2. stupňa až nadpráporčík a požadované študijné odbory a stupne vysokoškolského vzdelania pre vojenské hodnosti poručík až generál na výkon dočasnej štátnej služby.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

Výnos bude uverejnený v čiastke 49/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.