Oznámenie č. 460/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu z 11. mája 2005 č. 3/2005

Čiastka 185/2005
Platnosť od 14.10.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

460

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 5. októbra 2005 č. 5/2005, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu z 11. mája 2005 č. 3/2005 (oznámenie č. 201/2005 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2005 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.