Oznámenie č. 456/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 2/2004 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 16/2004

Čiastka 183/2005
Platnosť od 12.10.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

456

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 5, § 31 ods. 9, § 33 ods. 3, § 39 ods. 13, § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 8. septembra 2005 č. 5/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 2/2004 (oznámenie č. 34/2004 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 36/2004 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 16/2004 (oznámenie č. 676/2004 Z. z.).

Opatrením sa spresňuje výpočet niektorých ukazovateľov spoľahlivosti bánk, čím sa dosahuje dôkladnejšia harmonizácia s právom Európskej únie v oblasti vykonávania dohľadu nad podnikaním na spoločnom európskom bankovom trhu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 29/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.