Oznámenie č. 455/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky

Čiastka 183/2005
Platnosť od 12.10.2005
Účinnosť do 31.05.2016
Zrušený 83/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

455

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky.

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu mäsových výrobkov a na ich dovoz z tretích krajín určených na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu a dovoz potravín z nich, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 22/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo septembra 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.