Oznámenie č. 454/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov

Čiastka 183/2005
Platnosť od 12.10.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 510/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. decembra 2007. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 38/2008 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. februára 2008.

454

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 179 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov.

Výnos upravuje podrobnosti o poskytovaní proviantných, výstrojových a prepravných náležitostí profesionálnym vojakom v dočasnej štátnej službe a profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe.

Výnos obsahuje aj právnu úpravu používania a nosenia vojenskej rovnošaty, vojenských výstrojových súčiastok, vojenských medailí a vojenských odznakov.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

Výnos bude uverejnený v čiastke 46/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.