Vyhláška č. 453/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia

Čiastka 183/2005
Platnosť od 12.10.2005 do31.08.2007
Účinnosť od 15.10.2005 do31.08.2007
Zrušený 131/2002 Z. z.

453

Vyhláška

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 28. septembra 2005

o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 332/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Motivačné štipendium sa priznáva ako

a) prospechové štipendium,

b) mimoriadne štipendium.

Prospechové štipendium

§ 2

(1) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi študijného programu v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia študujúcemu v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak neštuduje študijný program tretieho stupňa a nemal počas predchádzajúceho akademického roku prerušené štúdium.

(2) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi študijného programu v prvom roku štúdia študujúcemu v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcej časti akademického roku (§ 61 ods. 2 zákona), ak neštuduje študijný program tretieho stupňa.

(3) Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje podľa

a) úspešného absolvovania študijných predmetov1) zaradených do študijného programu, ktoré si študent zapísal v príslušnom akademickom roku štúdia,

b) kvality dosiahnutých študijných výsledkov v predmetoch podľa písmena a),

c) kvality dosiahnutých študijných výsledkov v povinných predmetoch podľa písmena a),

d) počtu pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu podľa písmena a),

e) ďalších skutočností rozhodujúcich na posúdenie kvality plnenia študijných povinností.

(4) Prospechové štipendium podľa odseku 1 sa priznáva v októbri príslušného akademického roku.

(5) Prospechové štipendium podľa odseku 2 sa priznáva v prvej polovici príslušnej časti akademického roku.

§ 3

(1) Prospechové štipendium sa priznáva desiatim percentám študentov zo študentov, u ktorých sa posudzuje plnenie študijných povinností za rovnaké obdobie podľa § 2, ktorí najlepšie plnili študijné povinnosti za posudzované obdobie.

(2) Prospechové štipendium podľa § 2 ods. 1 sa priznáva vo výške

a) dvaaštvrťnásobku základu zisteného podľa § 92 ods. 1 zákona prvej polovici z desiatich percent študentov podľa odseku 1; celková výška sa zaokrúhľuje na celé tisíckoruny nahor,

b) jednej polovice sumy vypočítanej podľa písmena a) druhej polovici z desiatich percent študentov podľa odseku 1.

(3) Prospechové štipendium podľa § 2 ods. 2 sa priznáva vo výške

a) jednej polovice sumy vypočítanej podľa odseku 2, ak sa akademický rok člení na semestre; suma prospechového štipendia sa zaokrúhľuje na celé stokoruny nadol,

b) jednej tretiny sumy vypočítanej podľa odseku 2, ak sa akademický rok člení na trimestre; suma prospechového štipendia sa zaokrúhľuje na celé stokoruny nadol.

(4) Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje osobitne pre jednotlivé súčasti vysokej školy [§ 21 ods. 1 písm. a) zákona], ktoré uskutočňujú študijné programy.

§ 4

Mimoriadne štipendium

(1) Mimoriadne štipendium možno priznať študentovi študujúcemu v dennej forme štúdia, ktorý neštuduje študijný program tretieho stupňa, za

a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti,

b) úspešnú reprezentáciu jednotlivej súčasti vysokej školy, vysokej školy alebo Slovenskej republiky v umeleckých, športových alebo vo vedomostných súťažiach,

c) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia alebo

d) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.

(2) Mimoriadne štipendium sa priznáva najviac vo výške jedenaštvrťnásobku základu zisteného podľa § 92 ods. 1 zákona; takto určená výška sa zaokrúhľuje na celé tisíckoruny nahor.

(3) Mimoriadne štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaži podľa odseku 1 písm. a) a b) len raz.

§ 5

Spoločné ustanovenia

Na účely tejto vyhlášky sa

a) študijné odbory v súlade s § 109 ods. 1 zákona považujú za študijné programy,

b) študent doktorandského štúdia vo vedných odboroch alebo v umeleckých odboroch, ktorý dokončuje štúdium podľa § 109 ods. 1 zákona, považuje za študenta študijného programu tretieho stupňa.

§ 6

V akademickom roku 2005/2006 sa prospechové štipendium podľa § 2 ods. 1 priznáva v novembri 2005.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.


Martin Fronc v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.

1) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.