Vyhláška č. 452/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne

Čiastka 183/2005
Platnosť od 12.10.2005
Účinnosť od 15.10.2005 do31.07.2015
Zrušený 128/2015 Z. z.

OBSAH

452

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 26. septembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 15 a § 18 ods. 13 a § 20 ods. 3 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) zoznam právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, ktoré sa podieľali na vypracovaní bezpečnostnej správy.“.

2. V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:

d) uvedenie a stručný opis nebezpečenstiev so zvýraznením najzávažnejších z nich, ktoré sú spôsobilé zapríčiniť závažnú priemyselnú haváriu,“.

3. V § 15 ods. 1 písm. h) sa slová „spôsobu vybavenia, kvalifikácie a spôsobu zabezpečenia ochrany týchto zamestnancov“ nahrádzajú slovami „ich kvalifikácie, spôsobu ich vybavenia prostriedkami potrebnými na ochranu ich života a zdravia, určenia postupu a spôsobu na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia“.

4. V § 15 ods. 1 písm. j) sa za slová „pokyny na“ vkladá slovo „bezpečné“.

5. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa slovo „zdrojov“.

6. V § 18 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Pri vypracúvaní havarijného plánu sa vychádza z konkrétnej situácie v podniku a jeho okolí s osobitným zreteľom na výsledky hodnotenia rizika.

(2) Na vypracúvaní havarijného plánu sa zúčastňujú poverení zamestnanci prevádzkovateľa a podľa potreby aj ďalší zamestnanci prevádzkovateľa, zástupcovia zamestnancov8) a zamestnanci iného podnikateľa9) vykonávajúceho s vedomím prevádzkovateľa práce v podniku (ďalej len „cudzí podnikateľ").“.

7. V § 18 ods. 3 písm. c) sa slovo „likvidáciu“ nahrádza slovom „zdolanie“ a slovo „obmedzovanie“ sa nahrádza slovom „obmedzenie“.

8. V § 18 ods. 4 sa slová „možný zdroj rizika“ nahrádzajú slovami „nebezpečenstvo vzniku“ a slovo „zväčšenia“ sa nahrádza slovom „zhoršenia“.

9. V § 19 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 7 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 8 zákona“.

10. V § 20 odsek 1 znie:

(1) Pravidelné precvičovanie jednotlivých situácií podľa havarijného plánu sa plánuje a uskutočňuje tak, aby sa na ňom zúčastnili všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorých sa týka vrátane zamestnancov cudzieho podnikateľa. Precvičovanie sa uskutočňuje za účasti príslušných podnikových zložiek, ako sú závodný hasičský útvar, závodný hasičský zbor, záchranná služba, jednotka civilnej ochrany, strážna služba, závodná zdravotná služba, a podľa potreby aj za účasti orgánov verejnej správy a iných osôb, s ktorých súčinnosťou sa pri konkrétnom scenári v havarijnom pláne uvažuje.“.

11. V § 20 ods. 3 sa slová „(§ 18 ods. 10 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 11 zákona)“.

12. V § 21 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 8 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 9 zákona“ a slová „§ 18 ods. 9 zákona“ sa nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10 zákona“.

13. Pod nadpis štvrtej časti sa vkladá § 23a, ktorý znie:

„23a

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 6.“

14. Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá znie:

„Príloha č. 6

k vyhláške č. 490/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Ú. v. ES L 10, 14. 1. 1997) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.


László Miklós v. r.