Vyhláška č. 451/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 183/2005
Platnosť od 12.10.2005
Účinnosť od 15.10.2005 do31.07.2015
Zrušený 128/2015 Z. z.

451

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 26. septembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5, § 6 ods. 4, § 7 ods. 6, § 8 ods. 5, § 11 ods. 8, § 12 ods. 13, § 16 ods. 9, § 22 ods. 11 a § 24 ods. 8 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. c) sa za slovo „havárií“ vkladajú slová „(ďalej len „program")“.

2. § 2 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 4 ods. 6 a 8 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7 a 9 zákona“.

3. V § 3 úvodnej vete sa slová „(§ 4 ods. 5 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 ods. 6 zákona)“.

4. § 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) V jednotlivých etapách analýzy rizika a pri odhade rozsahu možných následkov závažných priemyselných havárií možno použiť tiež iné medzinárodne uznávané metódy, ktoré sú primerané okolnostiam konkrétneho prípadu a ktorých výsledky možno využiť pri postupe podľa odsekov 1 až 11.“.

5. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Na základe výsledku hodnotenia celkového rizika a jeho spoločenskej prijateľnosti prevádzkovateľ v závislosti od pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie a rozsahu jej možných následkov prijme primerané opatrenia na riadenie rizika [§ 3 ods. 1 písm. d) a e) zákona] vrátane potrebného obmedzenia alebo zastavenia prevádzky príslušného zariadenia alebo jeho časti.“.

6. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Program

(1) Prevádzkovateľ pri vypracúvaní programu podľa § 1 písm. c) vychádza

a) z analýzy stavu podniku najmä z hľadiska

1. plnenia podmienok a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov7a) a z rozhodnutí vydaných na ich základe,

2. existujúcich praktík a postupov riadenia podniku, najmä na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie,

3. poznatkov z predchádzajúcich závažných priemyselných havárií a iných mimoriadnych udalostí v podniku, prípadne aj v iných podnikoch s obdobným zameraním,

b) z umiestnenia podniku a podmienok v jeho okolí.

(2) Pri určovaní politiky prevencie závažných priemyselných havárií ako základnej súčasti programu prevádzkovateľ dbá na to, aby

a) zodpovedala charakteru a rozsahu rizík závažných priemyselných havárií súvisiacich s činnosťou a umiestnením podniku,

b) obsahovala záväzok plniť povinnosti vyplývajúce pre podnik zo všeobecne záväzných právnych predpisov7b) a z rozhodnutí vydaných na ich základe, ako aj ďalšie povinnosti, ktoré sa podnik zaviazal plniť,

c) obsahovala záväzok sústavného zlepšovania úrovne prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostného riadiaceho systému,

d) bola dokumentovaná, zavedená a udržiavaná a oznámená všetkým zamestnancom podniku a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,8) ako aj zamestnancom iného podnikateľa9) vykonávajúceho s vedomím prevádzkovateľa práce v podniku (ďalej len „cudzí podnikateľ"),

e) bola dostupná verejnosti,

f) bola najmenej raz za rok preskúmavaná a podľa potreby aktualizovaná tak, aby trvale zodpovedala požiadavkám podľa písmena a).

(3) Program obsahuje celkové ciele, princípy činnosti a opatrenia prevádzkovateľa na úseku prevencie závažných priemyselných havárií najmä v týchto oblastiach:

a) organizačná štruktúra podniku a zamestnanci,

b) identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií,

c) riadenie prevádzky,

d) riadenie prípadných zmien v podniku,

e) havarijné plánovanie,

f) monitorovanie plnenia programu,

g) audit a preskúmavanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu.

(4) Príloha č. 2 sa primerane vzťahuje aj na vypracovanie programu.

(5) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa na vypracúvaní programu zúčastňovali zamestnanci prevádzkovateľa a podľa potreby zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,8) ako aj zamestnanci cudzieho podnikateľa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 7b, 8 a 9 znejú:

7a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

8) § 8b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

9) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

7. V § 10 odsek 7 znie:

(7) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 9 ods. 3 písm. e) obsahuje určenie a uplatňovanie postupov

a) na systematickú analýzu predvídateľných nebezpečenstiev vyplývajúcich z prevádzky podniku alebo spojených s touto prevádzkou, ako aj predvídateľných druhov závažných priemyselných havárií,

b) na prípravu, prehodnocovanie a aktualizáciu havarijných plánov pre nebezpečenstvá a závažné priemyselné havárie podľa písmena a), na precvičovanie jednotlivých situácií podľa havarijného plánu a na oboznamovanie príslušných osôb s nimi.“.

8. V § 19 odsek 9 znie:

(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na zamestnancov cudzieho podnikateľa.9)“.

9. V § 21 ods. 1 sa slová „§ 22 ods. 1 a 3 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 1 a 4 zákona“.

10. V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Informácia podľa odseku 1 má byť podľa potreby bližšie špecifikovaná

a) z hľadiska jednotlivých skupín verejnosti alebo objektov, ktoré môžu byť dotknuté závažnou priemyselnou haváriou, najmä

1. pre citlivé skupiny obyvateľstva najmä v materských školách, iných školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb,14a) v nemocniciach,

2. pre miesta a objekty, kde sa pravidelne zhromažďuje väčší počet ľudí, najmä na štadiónoch, železničných staniciach a autobusových staniciach, v priemyselných podnikoch a v iných podnikoch a zariadeniach, v objektoch a priestoroch na rekreáciu, kultúru a oddych, v obytných domoch,

b) z hľadiska jednotlivých reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií (nadmerná emisia, požiar, výbuch alebo ich kombinácia, s prítomnosťou jednej alebo viacerých vybraných nebezpečných látok) a rozsahu ich možných následkov.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 18 až 38 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 21 ods. 4 sa slová „(§ 22 ods. 2 a 3 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 22 ods. 2 a 4 zákona)“.

12. Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Vzor oznámenia podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 5 časti A.“.

13. V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 22 písm. a) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 1 písm. a) až g)“.

14. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Vzor písomnej správy podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 5 časti B.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

15. § 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Vzor písomnej správy podľa odseku 3 je uvedený v prílohe č. 5 časti C.“.

16. V § 24 ods. 4 a v § 25 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 3 a 4“.

17. V § 26 sa slová „(§ 18 ods. 4 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 5 zákona)“.

18. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:

㤠26a

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 6.“.

19. V prílohe č. 2 časti A písm. b) piatom bode sa slová „zabezpečenia a hodnotenia“ nahrádzajú slovami „zabezpečenie a hodnotenie“.

20. V prílohe č. 2 sa doterajší text časti A označuje ako bod I a dopĺňa sa bodom II, ktorý znie:

„II. Ustanovenia podľa bodu I sa primerane vzťahujú aj na zamestnancov cudzieho podnikateľa.“.

21. V prílohe č. 5 sa nad nadpis „Oznámenie o vzniku závažnej priemyselnej havárie podľa § 22 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií“ vkladajú slová „Časť A“ a v nadpise sa za slová „§ 22“ vkladajú slová „ods. 2“.

22. V prílohe č. 5 sa nad nadpis „Písomná správa prevádzkovateľa o vzniku závažnej priemyselnej havárie podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií“ vkladajú slová „Časť B“ a v nadpise sa slová „podľa § 23 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 2“.

23. V prílohe č. 5 sa nad nadpis „Písomná správa prevádzkovateľa o vzniku závažnej priemyselnej havárie podľa § 23 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií“ vkladajú slová „Časť C“ a v nadpise sa slová „podľa § 23 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 4“.

24. Slová „okresný úrad“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch.

25. Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá znie:

„Príloha č. 6

k vyhláške č. 489/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Ú. v. ES L 10, 14. 1. 1997) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.


László Miklós v. r.