Oznámenie č. 449/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. novembra 2004 č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Čiastka 182/2005
Platnosť od 07.10.2005 do31.10.2007
Zrušený 492/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 7. októbra 2005.

449

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 30. septembra 2005 č. 2085/M-2005, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. novembra 2004 č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (oznámenie č. 604/2004 Z. z.).

Výnos upravuje lehotu na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na účely informatizácie spoločnosti do konca októbra príslušného rozpočtového roka.

Výnos nadobúda účinnosť 7. októbra 2005.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 6/2005.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.