Vyhláška č. 447/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Čiastka 182/2005
Platnosť od 07.10.2005
Účinnosť od 15.10.2005 do14.02.2016
Zrušený 84/2016 Z. z.

OBSAH

447

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. septembra 2005,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení sa dopĺňa takto:

V § 10 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa textom, ktorý znie:

„a v nemocnici v pôsobnosti

a) Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v ktorej sa v rámci zdravotnej starostlivosti poskytujú aj špecifické výkony osobám vykonávajúcim štátnu službu príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníkov Železničnej polície, a

b) Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v ktorej sa poskytujú špecifické výkony osobám, ktoré sú vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.


Rudolf Zajac v. r.