Oznámenie č. 442/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania

Čiastka 179/2005
Platnosť od 30.09.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

442

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania.

Výnos určuje stupne vojenských medailí, triedy vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Výnos bude uverejnený v čiastke 44/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.