Nariadenie vlády č. 436/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu

Čiastka 178/2005
Platnosť od 30.09.2005 do31.12.2006
Účinnosť od 01.10.2005 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.

OBSAH

436

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

c) požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,“.

2. V § 3 písm. b) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

3. V § 3 písm. ca) druhý bod znie:

2. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bode 1,“.

4. V § 3 písm. cb) tretí bod znie:

3. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 a 2,“.

5. V § 3 písm. d) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

6. V § 3 písm. e) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

7. V § 3 písm. f) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

8. V § 3 písm. g) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

9. V § 3 písm. h) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

10. V § 3 písm. i) tretí bod znie:

3. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 a 2,“.

11. V § 5 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.

12. V § 5 ods. 4 sa slovo „komisia“ nahrádza slovami „Európska komisia (ďalej len „Komisia")“.

13. § 6 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

(3) Vzorky osiva na účely kontroly odrodovej pravosti a na uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín a na skúšku obchodných osív sa odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom.

(4) Pri odbere vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa odseku 3 sa musia splniť tieto požiadavky:

a) odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom,

b) vzorkovateľom osiva je

1. fyzická osoba – podnikateľ,

2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva ani do obehu neuvádza, alebo

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo do obehu uvádza (ďalej len “semenárska spoločnosť„), ak vykonáva odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobeného pre jej zamestnávateľa, ak sa semenárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak, a

c) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu a vykonáva sa v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií.

(5) Pri dohľade podľa odseku 4 písm. c) pomernú časť dávok predložených na uznanie osiva odoberá úradný vzorkovateľ. Pomernou časťou je najmenej 5 % z dávok, to neplatí pri automatickom odoberaní vzoriek. Kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom.“.

14. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Na účel uznania osiva olejnín a priadnych rastlín podľa odseku 1 sa odoberú vzorky osiva olejnín a priadnych rastlín z výhradne homogénnych dávok. Požiadavky na najvyššiu hmotnosť dávky a požiadavky na najnižšiu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.“.

15. § 7 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

(3) Pri skúške vykonávanej pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva podľa § 3 písm. b) štvrtého bodu, písm. ca) druhého bodu, písm. cb) tretieho bodu, písm. d) štvrtého bodu, písm. e) štvrtého bodu, písm. f) štvrtého bodu, písm. g) štvrtého bodu, písm. h) štvrtého bodu a písm. i ) tretieho bodu sa musia dodržať požiadavky podľa odsekov 4 až 6.

(4) Pri poľnej prehliadke sa musia splniť tieto požiadavky:

a) inšpektor

1. nesmie mať v súvislosti s vykonávaním inšpekcie žiadny prospech,

2. je poverený kontrolným ústavom a

3. vykonáva inšpekciu pod úradným dohľadom,

b) množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú vypestované z osiva, ktoré prešlo kontrolou vykonanou úradným inšpektorom,

c) úradný inšpektor skontroluje pomernú časť množiteľských porastov, ktorá je najmenej 5 %, a

d) pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na účely kontroly alebo sa odoberie na úradné laboratórne skúšky osív týkajúcich sa odrodovej pravosti a čistoty.

(5) Pri skúšaní osiva sa musia splniť tieto požiadavky:

a) skúšanie osiva vykonáva kontrolným ústavom poverené laboratórium na skúšanie osív (ďalej len “laboratórium„) za podmienok uvedených v písmenách b) až d),

b) laboratórium je umiestnené vo vyhovujúcich priestoroch a má zariadenia, ktoré posúdil kontrolný ústav ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,

c) laboratóriom je

1. laboratórium, ktoré je podnikateľom, alebo

2. laboratórium, ktoré patrí semenárskej spoločnosti, ak vykonáva skúšanie osiva len z osiva vyrobeného pre semenársku spoločnosť, ktorej patrí, a ak sa semenárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak, a

d) skúšanie osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu a vykonáva sa v súlade s platnými medzinárodnými metódami.

(6) Pri dohľade uvedenom v odseku 5 písm. d) sa pomerná časť dávok predložených na uznanie osiva skúša úradným skúšaním osiva. Pomernou časťou sa rozumie najmenej 5 % z dávok osiva, pričom každému kontrolovanému subjektu sa odoberie najmenej 5 % z množstva každého druhu ním vyprodukovaného.“.

16. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

17. § 9 znie:

㤠9

(1) Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným osivom, certifikovaným osivom alebo obchodným osivom olejnín a priadnych rastlín, možno uznať a uvádzať do obehu osivo takej kategórie, ktorá podlieha menej prísnym požiadavkám, alebo osivo takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch. O uznanie a uvádzanie do obehu takýchto osív žiada Komisiu ministerstvo.

(2) Osivá podľa odseku 1 môžu byť uvádzané do obehu len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom olejnín a priadnych rastlín.

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku s označením kategórie osiva. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd olejnín a priadnych rastlín dodávaného podľa odseku 1 dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske sa uvedie, že dodávané osivo olejnín a priadnych rastlín spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu.“.

18. V § 10 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája sa slovo „alebo“.

19. V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

20. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

21. V § 10 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

22. V § 13 sa vypúšťajú odseky 3 a 6.

Doterajšie odseky 4 , 5 a 7 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 9.

23. V § 13 ods. 4 tretia veta znie: „Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje podľa odseku 1 nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použije nalepovacia úradná náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.“.

24. V § 18 sa vypúšťajú odseky 2 a 6 až 8.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

25. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním činnosti fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak táto osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech na výsledku vykonanej činnosti a na opatreniach, ktoré je potrebné prijať na základe výsledkov vykonanej činnosti.“.

26. V § 18 ods. 4 úvodná veta znie: „Kontrolný ústav, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak bola na to poverená podľa odseku 2,“.

27. V § 19 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s tabuľkou zhody“.

28. V § 19 písm. c) sa slová „§ 13 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 5“.

29. V § 19 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

30. § 22 vrátane nadpisu znie:

㤠22

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4.“.

31. V § 23 sa slová „§ 13 ods. 3, 6 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 9“.

32. V prílohe č. 1 bode 1 sa slovo „kvaky“ nahrádza slovom „repky“.

33. V prílohe č. 1 sa na konci textu vypúšťajú slová „II. OBCHODNÉ OSIVO

Požiadavky ustanovené v častiach 2 až 4 sa uplatňujú aj na obchodné osivo.“.

34. V prílohe č. 2 časti I bode 1 písm. b) druhej zarážke sa údaj „99,0 %“ nahrádza údajom „99,9 %“.

35. V prílohe č. 2 časti I bode 3 v tabuľke A v šiestom stĺpci hlavičky sa za slová „Avena sterilis“ vkladá čiarka a slová „Avena fatua“.

36. V prílohe č. 2 časti I bode 3 B písmenách b) a c) sa slová „ak sú“ nahrádzajú slovami „ak nie sú“.

37. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č. 165/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002) v znení smernice Rady 2002/68/ES z 19. júla 2002 (Ú. v. ES L 195, 24. 7. 2002), smernice Komisie 2003/45/ES z 28. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003), smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.