Oznámenie č. 434/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 177/2005
Platnosť od 30.09.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 601/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o ich vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (t. j. 11. novembra 2006).

434

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 3 a § 15 ods. 6 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

výnos zo 14. septembra 2005 č. 4/2005, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 21/2003 Z. z.).

Obsahom výnosu je Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie prijatý Radou 17. novembra 2003 v znení Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie schváleného Radou 25. apríla 2005.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.