Nariadenie vlády č. 430/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu

Čiastka 177/2005
Platnosť od 30.09.2005 do31.12.2006
Účinnosť od 01.10.2005 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.

OBSAH

430

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

c) požiadavky na výrobu osiva obilnín,“.

2. V § 3 písm. b) sa za slovom „pukancovej“ vypúšťa čiarka a slová „ktorých osivo pri uvádzaní do obehu musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto nariadením,“.

3. V § 3 písm. c) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

4. V § 3 písm. d) tretí bod znie:

3. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 a 2,“.

5. V § 3 písm. e) prvom bode sa za slovo „odrôd,“ vkladá slovo „osivo,“.

6. V § 3 písm. e) bod 1d znie:

1d. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1a až 1c,“.

7. V § 3 písm. e) druhom bode sa za slovo „línií,“ vkladá slovo „osivo,“.

8. V § 3 písm. e) bod 2b znie:

2b. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bode 2a,“.

9. V § 3 písm. e) treťom bode sa za slovo „hybridov,“ vkladá slovo „osivo,“.

10. V § 3 písm. e) bod 3c znie:

3c. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 3a a 3b,“.

11. V § 3 písm. f) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

12. V § 3 písm. g) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

13. V § 3 písm. h) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

14. V § 5 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.

15. § 6 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Vzorky osiva na účely kontroly odrodovej pravosti a na uznávanie osiva obilnín sa odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom podľa schválených metód medzinárodných organizácií.

(5) Pri odbere vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa odseku 4 sa musia dodržať tieto požiadavky:

a) odber osiva vykonáva vzorkovateľ osiva, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v písmenách b) až d),

b) vzorkovateľ osiva má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných pre úradných vzorkovateľov osiva a potvrdenú úradnými skúškami; vzorkovanie osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

c) vzorkovateľ osiva je

1. fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku uznania osiva,

2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza do obehu (ďalej len “semenárska spoločnosť„), v tomto prípade vzorkovateľ osiva môže vykonávať odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobených jeho zamestnávateľom alebo dodávateľom, ak sa jeho zamestnávateľ, dodávateľ alebo žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje osivo, nespracúva alebo neuvádza do obehu,

d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,

e) na účely dohľadu uvedeného v písmene d) sa pomerná časť dávok osiva predložených na uznávanie kontrolne vzorkuje úradnými vzorkovateľmi osiva, pomerná časť sa rozdelí úmerne na vylúčenie pochybností, táto pomerná časť je najmenej 5 % dávok osiva obilnín; kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom; toto kontrolné vzorkovanie sa neuplatňuje na automatické vzorkovanie.“.

16. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Na účely uznania osiva obilnín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva obilnín z dávok, ktoré musia byť homogénne. Požiadavky na maximálnu hmotnosť dávky a požiadavky na minimálnu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.“.

17. V § 7 odsek 4 znie:

(4) Kontrolný ústav môže vydať úradné stanovisko podľa § 18 ods. 3 písm. f) o výskyte ovsa hluchého (Avena fatua), len ak

1. je množiteľský porast pri úradnej kontrole uskutočnenej podľa prílohy č. 1 bez ovsa hluchého (Avena fatua) a ak sa v úradnej vzorke osiva obilnín s hmotnosťou najmenej 1 000 gramov odobratej podľa § 7 ods. 2 nezistilo úradným laboratórnym skúšaním ani jedno semeno rastliny ovsa hluchého (Avena fatua), alebo

2. ak úradná vzorka s hmotnosťou aspoň 3 kg odobratá podľa § 7ods. 2 pri úradnom laboratórnom skúšaní je bez ovsa hluchého (Avena fatua).“.

18. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva sa musia dodržať tieto požiadavky:

a) pri poľnej prehliadke

1. inšpektor má technickú kvalifikáciu,

1.1. je úradne poverený kontrolným ústavom a zloží sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre úradné skúšanie ustanovenými kontrolným ústavom,

1.2. nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky,

1.3. vykonáva prehliadky pod úradným dohľadom,

2. množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva, ktoré prešlo úradnou kontrolou a jej výsledky boli vyhovujúce,

3. úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 % porastov,

4. pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na účely následnej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,

b) pri skúšaní osiva

1. skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium"), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok uvedených v druhom až siedmom bode,

2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

3. laboratórium je umiestnené v priestoroch a má zariadenia, ktoré sú úradne posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,

4. skúšanie sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

5. laboratórium je

5.1. nezávislým laboratóriom alebo

5.2. laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoločnosti,

6. laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva,

7. laboratórium podľa bodu 5.2 môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto semenárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak.“.

19. V § 8 ods. 1 prvá veta znie: „Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom obilnín kategórie základné osivo, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa prílohy č. 2, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") môže prijať mimoriadne opatrenie podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona na zabezpečenie potrebného množstva osiva obilnín, ktorým na účely uznávania osiva obilnín určí nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.“.

20. V § 8 ods. 3 sa slová „na návrh komisie“ nahrádzajú slovami „na návrh Európskej komisie (ďalej len „Komisia")“.

V § 10 ods. 8, § 12 ods. 4, § 13 ods. 3, 6 a 8, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1 a 3, § 17 ods. 4, § 18 ods. 4, § 19 v nadpise, v úvodnej vete, písm. a), b), c), d), e), f), g) a h), § 20 v nadpise a § 21 v úvodnej vete sa slovo „komisia“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „Komisia“ v príslušnom tvare.".

21. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

22. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Ak je dočasne ohrozené zásobovanie trhu základným osivom a certifikovaným osivom, možno uznať a uvádzať do obehu osivo takej kategórie, ktorá nespĺňa požiadavky alebo je takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch. O možnosť uznať a uvádzať do obehu uvedené osivo žiada Komisiu ministerstvo.".

23. V § 9 odsek 3 znie:

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd obilnín dodávaného podľa odseku 1 dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske sa uvedie, že dodávané osivo obilnín je obchodované na základe rozhodnutia Komisie podľa odseku 1.".

24. V § 10 ods. 4 písmeno d) znie:

d) zodpovedajúce množstvá osiva obilnín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak bola autorizácia1a) udelená kontrolným ústavom.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).".

25. V § 10 sa vypúšťa odsek 8.

26. V § 12 ods. 4 sa slová „požiadať Komisiu o výnimku" nahrádzajú slovami „udeliť výnimku za podmienok ustanovených Komisiou", vypúšťajú sa slová „z odseku 1" a slová „o ustanovenie podmienok" sa nahrádzajú slovami „ustanoviť podmienky".

27. V § 13 ods. 3 sa slová „požiadať Komisiu o udelenie súhlasu" nahrádzajú slovami „udeliť súhlas za podmienok ustanovených Komisiou".

28. V § 13 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

29. V § 13 ods. 5 tretia veta znie: „Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje nezmazateľne vytlačené na obale alebo len ak sa použila nalepovacia náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.".

30. V § 13 ods. 6 druhá veta znie: „Ministerstvo môže udeliť výnimky za podmienok ustanovených Komisiou na označovanie a uzatváranie malých balení osiva obilnín.".

31. V § 13 ods. 8 sa slová „požiadať Komisiu o udelenie výnimky" nahrádzajú slovami „udeliť výnimku".

32. V § 13 ods. 9 sa za slovom „obale" vypúšťa čiarka a slová „na kontajneri alebo v kontajneri".

33. V § 18 sa vypúšťajú odseky 2, 4, 6, 7 a 8.

Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

34. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním kontrolných a skúšobných činností fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak osoba alebo jej zamestnanci nemajú prospech na výsledku vykonanej činnosti a na opatreniach, ktoré je potrebné prijať na základe výsledkov vykonanej činnosti.".

35. V § 19 písm. a) sa za slovo „znenie" vkladajú slová „s tabuľkou zhody".

36. V § 19 písmeno c) znie:

c) môže požiadať Komisiu o udelenie výnimky z ustanovenia § 9 ods. 1,".

37. V § 19 sa vypúšťajú písmená d) až g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno d).

38. V § 21 sa vypúšťajú písmená a) až c) a písmená e) až h).

Doterajšie písmená d) a i) až l) sa označujú ako písmená a) až e).

39. V § 22 sa vypúšťajú slová „a Európskej únie".

40. V prílohe č. 1 D Ryža (Oryza sativa) písmeno a) znie:

a) 0 pri výrobe predstupňov a základného osiva,".

41. V prílohe č. 3 text v stĺpci č. 4 znie: „Hmotnosť vzorky na určenie množstva ustanoveného v stĺpcoch 4 až 10 prílohy II (2) (A) a II (3) (v gramoch)".

42. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 287/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín v znení

– smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Ú. v. ES L 048, 26. 2. 1969),

– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Ú. v. ES L 087, 17. 4. 1971),

– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Ú. v. ES L 171,29. 7. 1972),

– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Ú. v. ES L 287, 26. 12. 1973),

– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Ú. v. ES L 356, 27. 12. 1973),

– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Ú. v. ES L 196, 26. 7. 1975),

– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 016, 20. 1. 1978),

– smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Ú. v. ES L 113, 25. 4. 1978),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Ú. v. ES L 236, 19. 7. 1979),

– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Ú. v. ES L 183, 27. 6. 1979),

– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Ú. v. ES L 205, 13. 8. 1979),

– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Ú. v. ES L 067, 12. 3. 1981),

– smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Ú. v. ES L 200, 23. 7. 1986),

– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988),

– smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Ú. v. ES L 274, 6. 10. 1988),

– smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Ú. v. ES L 333, 30. 11. 1990),

– smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Ú. v. ES L 054, 5. 3. 1993),

– smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Ú. v. ES L 067, 25. 3. 1995),

– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996),

– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),

– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),

– smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Ú. v. ES L 050, 26. 2. 1999),

– smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Ú. v. ES L 142, 5. 6. 1999),

– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Ú. v. ES L 234, 1. 9. 2001),

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua v osive krmovín a obilnín (Ú. v. ES L 141, 24. 5. 1974) v znení

– smernice Komisie 78/511/EHS z 24. mája 1978 (Ú. v. ES L 157, 15. 6. 1978).

3. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).".


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.