Nariadenie vlády č. 429/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat

Čiastka 177/2005
Platnosť od 30.09.2005
Účinnosť od 01.10.2005

429

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 18 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000).“.

3. V § 2 písmeno a) znie:

a) zvieraťom zviera patriace k druhu uvedenému v osobitnom predpise3) okrem hovädzieho dobytka,“.

4. V § 3 odsek 4 znie:

(4) V centrálnom registri zvierat sa nevedú údaje o fyzických osobách, ktoré držia jednu ošípanú, ktorá je určená len na ich vlastné použitie alebo spotrebu za predpokladu, že je pred jej premiestnením vykonaná kontrola dodržiavania požiadaviek podľa tohto nariadenia.“.

5. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

6. V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slovom „zvierat“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a ktorý tento dokument môže použiť na splnenie povinností podľa odseku 1 písm. b).“.

7. V § 5 ods. 2 sa slová „štátnej veterinárnej a potravinovej správy“ nahrádzajú slovami „Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa")“.

8. V § 10 sa za slovo „dobytka“ vkladá čiarka a slová „oviec a kôz“.

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000).

Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 005, 9. 1. 2004).“.

10. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

㤠10a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.

11. Príloha znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 305/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat (Ú. v. ES L 355, 5.12. 1992).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 105, 9. 1. 2004).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.