Nariadenie vlády č. 428/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Čiastka 177/2005
Platnosť od 30.09.2005 do30.09.2006
Účinnosť od 01.10.2005 do30.09.2006
Zrušený 540/2006 Z. z.

OBSAH

428

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. septembra 2005,

ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška minimálnej mzdy1) sa ustanovuje na

a) 39,70 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,

b) 6 900 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 525/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z.